Allmänna villkorallmänna

 

1. Definitioner

Med FeedCon servar avses de servrar och annan hårdvara och infrastruktur som behövs för att tillhandahålla tjänsten. 

Med ”FeedCon” avses den enhet som möjliggör tjänsten.

Med ”Avtal” avses den minsta avtalsperioden och ett sammanhängande avtalsvillkor i enlighet med punkt 5.1.

Med ”Användare” avses ägaren av en FeedCon enhet.

Med ”Minsta avtalsperiod” avses den period under vilken användaren har avtalat om att använda och betala för tjänsten.

Med ”årsavgift” avses de årliga utbetalningarna användaren betalar för tjänsten under avtalstiden.

Med ”Nätverk” avses det offentliga telekommunikationssystemet genom vilket tjänsten görs tillgänglig. 

”Prissättning” avser priset för de tjänster som anges i tjänsteavtalet.

”Tjänsten” avser kommunikation och tillgång till infrastruktur och telekommunikationssystem som behövs för att kommunicera mellan användaren och FeedCon.

”Serviceavtal” innebär avtalet mellan tjänsteleverantören och användaren.

Med ”Tjänsteleverantör” avses Nordic Gamekeeper AB. 

 

 

2. Avtal

2.1 Tjänsten är beroende av att användaren och tjänsteleverantören har tecknat ett ömsesidigt serviceavtal på FeedCon app.

2.2 Tjänsteavtalet och de allmänna villkoren, inklusive tillägg till detta beslut, styr tjänsten. Tjänsteleverantören har rätt att ändra de allmänna villkoren. I de fall tjänsteleverantören gör ändringar i avtalet, kommer tjänsteleverantören underrätta användaren genom att publicera de ändrade allmänna villkoren på www.nordicgamekeeper.com. Användaren godkänner sådana ändringar genom att betala nästa årsavgift.

2.3 Inget uttalande kring förändring av garanti som görs av något försäljningsombud, distributör, representant eller anställd hos tjänsteleverantören kan ändra serviceavtalet eller de allmänna villkoren. 

 

 

3. Tjänstens omfattning

3.1 Tjänsten inkluderar (i) GSM kommunikation mellan FeedCon och FeedCon servrar, (ii) e-postkommunikation mellan FeedCon servrar och användaren, och (iii) tillträde till FeedCon appar via Internet. Tjänsteleverantören ger också tillgång till support under avtalsperioden, tillgång till fria programuppdateringar samt rätten att använda programvara som ingår i tjänsten.

 

 

4. Servicens tillgänglighet

GSM-tjänsten är tillgänglig både i det land där användaren normalt bor och internationellt. All GSM-kommunikation mellan FeedCon och FeedCons servrar ingår i avgiften för tjänsten. Det finns inga extra roamingavgifter.

 

 

5. Avtalsperiod

5.1 Tjänsteavtalet har en ursprunglig avtalsperiod på 12 månader från den dag den första årsavgiften har betalts och kommer därefter att kunna förlängas med 12 månader åt gången.

5.2 Tjänsteleverantören kan säga upp serviceavtalet och tjänsterna till användaren när som helst, utan föregående meddelande eller med annan skyldighet till användaren om denne bryter mot detta avtal. 

 

 

6. Användning av inbyggda SIM-kort

6.1 FeedCon har ett inbyggt SIM-kort tillhörande tjänsteleverantören och inte användaren. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att avbryta tjänsten och permanent spärra SIM-kortet om: (i) SIM-kortet missbrukas på något sätt eller tas bort från FeedCon.

6.2 Om FeedCon och/eller dess interna SIM-kort försvinner eller stjäls är användaren skyldig att omedelbart underrätta tjänsteleverantören. Fram till dess anmälan har tagits emot av tjänsteleverantören är användaren ansvarig för eventuella och samtliga avgifter som gäller användande av FeedCon eller SIM-kortet. 

 

 

7. Årsavgift

7.1 Första 3 månaders avgiften har betalats i samband med köp av FeedCon enheten. Följande årsavgifter kommer att betalas årsvis av användaren, efter initierad kontakt av Nordic Gamekeeper AB.

 

 

8. Garanti för FeedCon enheten

8.1 Produkten omfattas av 2 års garanti, för den person som kan visa upp en originalfaktura eller ett kvitto där inköpsdatum och produktens namn/nummer anges.

8.2 Garantin börjar gälla den dag du köper produkten och upphör att gälla 2 år efter inköpsdatum.

8.3 Garantin gäller endast om produkten har hanterats korrekt för avsett ändamål och i enlighet med tillgänglig information.

8.4 Garantin gäller inte

(1) om inköpshandlingarna har ändrats på något sätt eller är oläsliga

(11) om namn/nummer har ändrats, tagits bort eller är oläsligt

(111) om reparationer eller ändringar av produkten har utförts av en icke-auktoriserad organisation eller person

(IV) om defekten har orsakats av missbruk eller felaktig användning av produkten eller av omgivningsförhållanden som inte rekommenderas för produkten

(V) om defekten har orsakats av ansluten kringutrustning, annan utrustning eller tillbehör som inte rekommenderas av Nordic Game Keeper AB

(V1) om skadan har orsakats av en olycka, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, onormal spänning, vatten eller eld, naturkatastrofer eller transportolyckor

 

8.5 Du bekräftar uttryckligen och accepterar att användning av FeedCon sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls ”enligt tillgänglighet”.

8.6 Tjänsteleverantören ger inga garantier i förhållande till tillgänglighet, lämplighet eller underhåll av tjänsten och användaren erkänner att faktorer utanför tjänsteleverantörens kontroll kan påverka kvaliteten och tillgängligheten av tjänsten.

 

 

9. Begränsning av ansvar

9.1 I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, undantar sig tjänsteleverantören uttryckligen ansvar för eventuella skador eller fordringar som kan uppstå på grund av eller i samband med tillhandahållandet av tjänster eller dess användning av användaren.

9.2 Tjänsteleverantören undantar sig allt ansvar för förlust, skada, kostnader, utgifter eller andra anspråk som härrör från fel eller brister i tjänsten eller FeedCon enheten.

 

 

10. Sekretess

10.1 Användaren godkänner härmed tjänsteleverantörens rätt att lagra åtkomstdata på FeedCon servrar för att hjälpa användaren i händelse av stöd och för felsökning, samt för systemunderhåll och uppgradering av programvara.

10.2 Tjänsteleverantören och dess återförsäljare förbehålls rätten att kontakta användaren, med hjälp av kontaktinformationen som lagras på FeedCon servrar, för att meddela användaren om eventuella problem, förbättringar eller andra saker som påverkar kvaliteten och säkerheten av tjänsten.

 

 

11. Tillämplig lag

Serviceavtalet och de Allmänna Villkoren är reglerade av svensk lagstiftning utan hänsyn till juridiska konflikter eller principer.

 

 

12. Personuppgiftslagen

Vi på Nordic Gamekeeper AB har stor respekt för våra kunders integritet. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL). Vi kommer inte att släppa någon information som samlats in om våra kunder. All information som vi samlar in från våra kunder kommer att sammanställas anonymt och används enbart för våra statistiska ändamål. De statistiska uppgifter som vi samlar in kommer att användas för att hjälpa oss att förbättra köpupplevelsen för våra kunder.

Eventuella integritetsfrågor bör riktas till info@nordicgamekeeper.com. vi tar alla integritetsfrågor på stort allvar och kommer att svara på lämpligt sätt och snabbt. Våra kunder är vår högsta prioritet och kommer att fortsätta att vara så i framtiden.

 

 

13. Felskrivning

Vi reserverar oss mot felskrivningar, såsom priser, villkor etc.